โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น

นางศุภรดา ชัยวรวัช

นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)

นายธธงชัย สารอักษร

ประธานกรรมการสถานศึกษา

นางสาวภคิน สารอักษร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพรพรรณ พรหมรักษา

ฝ่ายบริหารวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.กวี วุฒิเสน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป