กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการพบครูที่ปรึกษาและการเรียนการสอนเสริม ให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ตสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนราธิวาส (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

stjbc_author

March 22, 2023

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

stjbc_author

November 22, 2022

การศึกษาการเข้าถึงความยุติธรรมด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของสถาบันพระปกเกล้า

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ โดย นางศุภรดา ชัยวรวัช ผอ.และนายกสมาคม ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้วิจัยเก็บข้อมูลโครงการวิจัยการเข้าถึงความยุติธรรมตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อล้ำในสังคม กรณีศึกษาการเข้าถึงความยุติธรรมด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของสถาบันพระปกเกล้า โอกาสนี้ นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคม และ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น และ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น , นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี , นางสาวการะเกศ อังศุภานิช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี , นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และ นายอนุกูล อ่ำอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น และตัวแทนผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมให้ข้อมูลกับทีมวิจัย

stjbc_author

May 20, 2022