กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดย นางสาวภคิน สารอักษร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมพบปะผู้เรียนเพื่อทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาและเงื่อนไขการจบการศึกษา

stjbc_author

December 26, 2021

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม ผ่านโปรแกรม Zoom

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริม ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนเข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างดี

stjbc_author

December 19, 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดย นายชวดล ชัยวรวัช กรรมการสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา และคณะผู้บริหารได้ร่วมพบปะผู้เรียนเพื่อทำความเข้าใจถึงวัตุประสงค์ของการจัดการศึกษาและเงื่อนไขการจบการศึกษา

stjbc_author

November 28, 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดยมีผู้บริหารร่วมพบปะผู้เรียนเพื่อทำความเข้าใจระบบการจัดการศึกษา ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมไทย 4 ภาค” ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงบ่าย ซึ่งผู้เรียนและผู้ปกครองที่รับฟังสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ผู้เรียนที่ทำแบบประเมิน จะได้รับเกียรติบัตรในการอบรมจากสมาคมฯ

stjbc_author

October 31, 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดย ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา และคณะผู้บริหารได้ร่วมพบปะผู้เรียนเพื่อทำความเข้าใจระบบการจัดการศึกษา ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.พิจิตร อังศุภานิช ผู้กำกับสอบสวน สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มาเป็นวิทยากรการอบรมในหัวข้อ “การใช้สื่อโซเชียลอย่างปลอดภัย” ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยผู้เรียนที่ผ่านการประเมินจะได้รับเกียรติบัตรในการอบรมจากสมาคมฯ

stjbc_author

September 26, 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และ ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) โดย ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา ตลอดจนคณะผู้บริหารร่วมพบปะผู้เรียนผ่านโปรแกรม Zoom meeting

stjbc_author

August 29, 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดย ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา ตลอดจนครูผู้สอนร่วมพบปะผู้เรียนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระบบการเรียน วิธีการเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตรงตามวัตถุประสงค์

stjbc_author

July 25, 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดย ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา และคณะผู้บริหารได้ร่วมพบปะผู้เรียนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระบบการจัดการศึกษารวมทั้งแนวทางในการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

stjbc_author

June 27, 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) โดยผู้จัดการศึกษาและคณะผู้บริหารได้พบปะผู้เรียนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระบบการจัดการศึกษารวมทั้งแนวทางในการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

stjbc_author

May 30, 2021