13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา

13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 โดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวนเมือง พาราณสี