1 ตุลาคม ระลึกถึงนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู

1 ตุลาคม ระลึกถึงนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู

พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

(St Thérèse of the Child Jesus, Virgin & Doctor, memorial)