๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล

๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘