เสวนาทางวิชาการออนไลน์ครั้งที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) และตัวแทนคณะกรรมการ ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 “การเรียนรู้ตลอดชีวิต: การพัฒนาที่ท้าทายในภาวะวิกฤต COVID-19” ในมิติของวงการศึกษา มิติสถานประกอบการ มิติของบุคคล โดยเวทีเสวนาให้ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากร ดังนี้

  1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้ก่อตั้งสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
  2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. ดร. เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิ ผลผู้ก่อตั้งบริษัท Modular Consulting , Coach ทางด้าน Designing Your Life