เข้าติดตามและเยี่ยมผู้เรียนของศูนย์การเรียน ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สุราษฎร์ธานี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ (4 ส.ค. 65) นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์การเรียน และภาคีเครือข่ายศูนย์การเรรยน เข้าติดตามและเยี่ยมผู้เรียนของศูนย์การเรียน ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สุราษฎร์ธานี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากการติดตามและเยี่ยมผู้เรียน พบว่าผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการศึกษาเรียนรู้ โดยคณะมีความหวังว่าผู้เรียนจะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดและประเทศที่สำคัญต่อไป