เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ ( Vision)

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง ควบคู่กับเป็นคนดี มีคุณธรรม และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนการสอนทางไกล

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการศึกษาและพัฒนาผู้ที่ขาดให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ซึ่งไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้
  2. พัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาชีวิต และการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้ รวมทั้งพัฒนาทักษะการทำงาน และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้ความสำคัญต่อผู้เรียน ให้ได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับคุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. นำเอาเทคโนโลยี เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (การศึกษาทางไกล (Distance Education )

เป้าประสงค์ (Goals)

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญหา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง

นำองค์ความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ศูนย์การเรียน จัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในกาจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียรู้แบบชี้นำตนเอง และจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของศูนย์การเรียน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และโลกในปัจจุบัน และเท่าเทียมกับการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ

ให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ระหว่างคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และอาชีพ โดยมีการผสมผสานกับ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต แหล่งชุมชน ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน

จัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล

ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย และการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

ครูได้รับการพัฒนาด้านความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์การเรียนพัฒนาด้านสื่อการเรียนรู้ ทางเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

  • ปรัชญาการศึกษา คุณธรรม นำพา พัฒนาชีวิต 
  • อัตลักษณ์ (Identity) คิดเป็น ทำเป็น เน้นเทคโนโลยี
  • คิดเป็น หมายถึง กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์จากปัญหาและความต้องการของตนเอง
  • ทำเป็น หมายถึง    ให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการลงมือกระทำ
  • เน้นเทคโนโลยี หมายถึง  ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (การสอนแบบทางไกล)