อบรมการวิจัยและพัฒนา (R&D)และเทคนิค ตัวอย่าง การพัฒนานวัตกรรมในการวิจัยทางการศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ได้เข้าอบรมการวิจัยและพัฒนา (R&D)และเทคนิค ตัวอย่าง การพัฒนานวัตกรรมในการวิจัยทางการศึกษา