พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังวัดสุราษฎร์ธานี กับ ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น และ ศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ มาเรีย

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ที่ อาคารบูรณญาณวิทยา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังวัดสุราษฎร์ธานี กับ ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น และ ศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ มาเรีย นำโดย นางสาวศุภรดา จึงสำราญ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น นายชวดล ชัยวรวัช ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ มาเรีย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษา การบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดได้รับการศึกษาและศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับอันเป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนในการศึกษาต่อรวมถึงประกอบอาชีพในอนาคต เกิดการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา เป็นการดำเนินงานร่วมกัน ที่จะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น