พิธีมอบวุฒิบัตร ของศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ (CYF) ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร ของศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ (CYF) ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2564 อยู่ในความควบคุมดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ภายใต้โครงการนครพนมโมเดล พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนาคราช วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม