ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) และบุคลากรศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และ ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom meeting พร้อมทั้ง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ของศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี เพื่อให้เป็นไปตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการและถือปฏิบัติต่อไป