ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแต่งเพลงลูกทุ่ง Stop drink music

ด้วยมูลนิธิสมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคมและชมรมดนตรีสร้างสุขร่วมกับแผนงานพัฒนานโยบาย
สาธารณะและสนับสนุนทุนอุปถัมภ์เพือควบคุมเครืองดื่มแอลกอฮอล์สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
(สคล.) ได้เล็งเห็นผลกระทบจากผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลรื่นเริงต่างๆ จนนํามาซึ่งความเดือดร้อนต่างๆบนท้องถนนและผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเกินขนาด ทําให้ขาดสติประคับประคองตนเองไม่ได้ส่งผลให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาทกัน บางรายถึงขั้นรุนแรง ทำร้ายร่างกายและจิตใจกัน นําความเศร้าสะเทือนใจมายังครอบครัวและสังคม


ผู้จ้ดทำโครงการจึงมีแนวคิดร่วมกันในการเปิดโอกาสส่งเสริมสนับสนุนเยาวชน และบุคคลทั่วไปที่มีพรสวรรค์ด้านการแต่งเนื้อร้อง ทำนองเพลงใหม่ในประเภทเพลงลูกทุ่งแท้หรือลูกทุ่งแนวอินดี้ทั้งเพลงเดี่ยวและเพลงคู่เพือผลิตผลงานเพลงที่มีคุณภาพเชิงสร้างสรรค์สังคม ผ่านบทเพลงแต่งใหม่เพื่อสะท้อนภาพผู้ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้ดื่มและการดูแลผู้ดื่มแอลกอฮอล์