ประกาศเรื่อง ศูนย์การเรียนหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ

ด้วยระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๓ ถึง วันพุธ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้จัดการศึกษา คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน มีกำหนดเดินทางเข้าร่วม “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ” ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.)  และภาคีเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

                     ในการนี้ ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ขอประกาศหยุดทำการสถานศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะเปิดทำการสถานศึกษาตามปกติในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

                     ทั้งนี้ ระหว่างการหยุดทำการสถานศึกษา ยังคงดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมพบกลุ่มและสอบวัดผลประเมินผล ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meetings ตามปกติ