นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) เข้ารับเข็มประดับ “ยุติธรรมธำรง” ในฐานะผู้ส่งเสริมสนับสนุนและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 24 มี.ค. 66 ณ กระทรวงยุติธรรม : นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) เข้ารับเข็มประดับ “ยุติธรรมธำรง” ในฐานะผู้ส่งเสริมสนับสนุนและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม