นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในฐานะผู้จัดการศึกษา เข้าร่วมเสวนา “ก้าวต่อไปของการให้โอกาส”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในฐานะผู้จัดการศึกษา เข้าร่วมเสวนา “ก้าวต่อไปของการให้โอกาส” ภายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ประจำปี 2566 จัดโดยกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการทำงาน สำหรับสมาคม ส.ก.ส.อ. และศูนย์การเรียนในสังกัด เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี รวมถึงคืนเด็กดีให้กับสังคม ภายใต้ความร่วมมือกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน