นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเเสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศ

วันที่ (28 – 06 – 66) ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร : นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเเสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันต่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ขาดโอกาส จัดโดย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ