ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวันฒนาพรรณวดี๕ เมษายน ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ.เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวันฒนาพรรณวดี๕ เมษายน ๒๕๖๖.ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ