ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา ๒๖ มิถุนายน

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
๒๖ มิถุนายน
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และ ศูนย์การเรียน ฯในเครือ