กิจกรรมอบรมในช่วงเช้าในหัวข้อเรื่อง “การแนะแนวอาชีพ”

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)ร่วมกับ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลาศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ สุราษฎร์ธานีศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ ยะลาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในช่วงเช้าในหัวข้อเรื่อง “การแนะแนวอาชีพ” อบรมโดย อาจารย์พรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฝ่ายกฏหมาย (สช.) โดยมี ผอ.ชวดล ชัยวรวัช เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)