กิจกรรมอบรมในช่วงเช้าในหัวข้อเรื่อง “ธรรมมะอารมณ์ดี”

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สุราษฎร์ธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ยะลาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในช่วงเช้าในหัวข้อเรื่อง “ธรรมมะอารมณ์ดี” อบรมโดย พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญโญ เจ้าอาวาสวัดบรมสถล โดยมี อาจารย์อัญชลีพร ภูสีพันนา เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)