กิจกรรมอบรมในช่วงบ่ายในหัวข้อเรื่อง “การแนะแนวอาชีพ”

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)ร่วมกับ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ตสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในช่วงบ่ายในหัวข้อเรื่อง “การแนะแนวอาชีพ” อบรมโดย อาจารย์พรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฝ่ายกฏหมาย (สช.) โดยมี ผอ.ชวดล ชัยวรวัช เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)