กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่ควรรู้”

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00-11:00 น. สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ร่วมกับ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่ควรรู้” โดยมี ผศ.ดร.นิพนธ์ สวรรณกุฏ อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เรียนในศูนย์การเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี