กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ” กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ” วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดกิจกรรมพัฒนาและกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโดยมี ท่านวิทยากร อาจารย พรรณิภา บุญญาธิเกษม เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)