กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหัวข้อ “การออกแบบCanvaพื้นฐาน เพื่อการผลิตสื่อ” วันที่ 15 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหัวข้อ “การออกแบบCanvaพื้นฐาน เพื่อการผลิตสื่อ” สำหรับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากนายธนภัทร์ ขันธหัตถ์ อาจารย์ปฏิบัติการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรอบรมให้กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี / สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี / สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ / สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง และมี นายชวดล ชัยวรวัช เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)