กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหัวข้อ “กฎหมายวัยรุ่น” วันพฤหัสที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ในวันพฤหัสที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ร่วมกับสมาคมภาคีเครือข่ายผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหัวข้อ “กฎหมายวัยรุ่น” โดยมี ท่านวิทยากร อาจารย์เมธชนนท์ ประจวบลาภ ให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)