กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหัวข้อ “การเรียบเรียงภาษาและการใช้ถ้อยคำเพื่อการสื่อสาร” วันที่ 4 ตุลาคม 2565

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ร่วมกับ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี และ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมในช่วงเช้าในหัวข้อเรื่อง “การเรียบเรียงภาษาและการใช้ถ้อยคำเพื่อการสื่อสาร” อบรมโดย อาจารย์กรรณิการ์ แก้วประสิทธิ์ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยมี ผอ.ชวดล ชัยวรวัช เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)