กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่ออาชีพในอนาคต” วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่ออาชีพในอนาคต” โดยมี ท่านวิทยากร อาจารย์กนกรส ทิมา หัวหน้ากองส่งเสริมการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)