กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่ออาชีพในอนาคต” วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่ออาชีพในอนาคต” โดยมี ท่านวิทยากร อาจารย์กนกรส ทิมา หัวหน้ากองส่งเสริมการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้กับทาง สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)