กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ รุ่น 3/66 การเรียนการสอนเสริม และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ รุ่น 3/66 กิจกรรมการพบครูที่ปรึกษาและการเรียนการสอนเสริม ให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ตสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนราธิวาส (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)