กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่รุ่น 9/65 การเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกรมพินิจวันพฤหัสบดี

นวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่รุ่น 9/65 การเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 อุบลราชธานี (ผู้เรียนพฤหัสบดี) ร่วมกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี/ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง / สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ / สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)