กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564
ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) โดยผู้จัดการศึกษาและคณะผู้บริหารได้พบปะผู้เรียนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระบบการจัดการศึกษารวมทั้งแนวทางในการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป