กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดย นางสาวภคิน สารอักษร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมพบปะผู้เรียนเพื่อทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาและเงื่อนไขการจบการศึกษา