กิจกรรมของศูนย์ฯ

ประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ร่วมประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม กระทรวงยุติธรรม และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ ณ ห้องประชุม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม

การรับโล่รางวัล ในงาน “การบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีใหม่และการจัดงานแสดงผลงานของ Best Practice ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ “

การรับโล่รางวัล ในงาน “การบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีใหม่และการจัดงานแสดงผลงานของ Best Practice ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ “

วันที่ 23 มิถุนายน 2565นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)นางสาว ศุภรดา จึงสำราญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้รับเชิญเข้าร่วมการรับโล่รางวัล ในงาน “การบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีใหม่และการจัดงานแสดงผลงานของ Best Practice ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นประธานในพิธี และขอขอบพระคุณภาคีเครือข่ายท่านอาจารย์พรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(แห่งประเทศไทย)ในการรับเชิญเข้าร่วมงานในโอกาสนี้ด้วย

การหารือความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

การหารือความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน เข้าหารือความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ร่วมกับศูนย์การเรียน ในสังกัดสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) โดยมีนางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคม และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าร์เทิร์น , นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ให้การต้อนรับและร่วมหารือ

ประชุมร่วมการแลกเปลี่ยนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

ประชุมร่วมการแลกเปลี่ยนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิต นำโดย นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคม และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น พร้อมด้วย นายวิทิต เติมผลบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน cyf จังหวัดนครพนม ได้ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 สุราษฎร์ธานี ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในศูนย์ฝึกอีกทั้งยังมีสมาคมอาสาสร้างสุข เข้ามาร่วมพัฒนาและส่งเสริมติดตามผู้เรียนหลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้วด้วยในครั้งนี้

” กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ “

” กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ “

เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะผู้จัดสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น เข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ” จัดโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบในศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาตามมาตรา 12 แห่งกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติด้านความรอบรู้ทางปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและจัดทำกิจกรรมความรอบรู้ ทางปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียน โดยการอบรมดังกล่าวมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ได้แก่ นายธนากร คมกฤส , นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ , นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง , นายนพดล อินทร์ต๊ะ , รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล และ อาจารย์ ดร.ลิขสิทธิ พุฒเขียว

กิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในศูนย์การเรียนฯ

กิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในศูนย์การเรียนฯ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางสาวศุภรดา จึงสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในศูนย์การเรียนฯ โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้รับการการสนับสนุนจาก (สสส.)เพื่อสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายสถานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยร่วมกันในครั้งนี้