กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซาท์เทิร์น และศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส (ผู้เรียนวันพุธ) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซาท์เทิร์น และศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมในวันอาทิตย์ที่ 05 มิถุนายน 2565

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมในวันอาทิตย์ที่ 05 มิถุนายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 05 มิถุนายน 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซาท์เทิร์น และศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซาท์เทิร์น และศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดย นางสาวภคิน สารอักษร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมพบปะผู้เรียนเพื่อทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาและเงื่อนไขการจบการศึกษา