กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันพฤหัส ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ.2567

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ.2567

ในวันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ.2567 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันอังคาร ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันพฤหัสบดี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2566

ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันอังคาร ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันพฤหัสบดี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรมพบครูที่ปรึกษา วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและกิจกรมพบครูที่ปรึกษา วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันอังคาร ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)