กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวันพฤหัสบดี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)