กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาชีพ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการพบครูที่ปรึกษาและการเรียนการสอนเสริมวิชาชีพ ให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ตสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)