กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาชีพ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาชีพและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สุราษฎร์ธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ยะลา (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)