กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาชีพและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566

ในวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริม และ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดยะลา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)