กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาชีพและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาชีพ และ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ตสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)