กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาชีพและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566

ในวันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาชีพ และ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดยะลา (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)