กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาชีพและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาชีพ และ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ฯ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)