กิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ รุ่น 11/65 การสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้ผู้เรียนใหม่ รุ่น 11/65 การเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)