กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี / สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี / สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม/ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง/สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)