กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส (ผู้เรียนวันพุธ) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)