กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ (ผู้เรียนพฤหัสบดี) สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี/ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง / สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ / สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)