กิจกรรมการปฐมนิเทศรุ่น 1/66 การเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนรุ่น 1/66 การเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)