กิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ รุ่น 11/65 การสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้ผู้เรียนใหม่ รุ่น 11/65 การเรียนการสอนเสริมและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 สุราษฎร์ธานี (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)