กิจกรรมการนำเสนอโครงงาน การสอบปลายภาคของศูนย์การเรียน วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานและการสอบปลายภาคให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส (ผู้เรียนวันพุธ) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)